Nyheter

Förnyelsebar el

Förnyelsebar el har blivit ett viktigt och vanligt förekommande begrepp i samhällsdebatten. Ett faktum som få bestrider är att vi på sikt kommer att behöva framställa el på andra sätt än idag eller bli tvungna att förbruka betydligt mindre än dagens nivåer. Frågan är bara hur snart denna förändring måste genomföras. På sätt och vis är vi redan en bra bit in i detta förändringsarbete. Men mer behöver göras. I den här texten ska vi titta närmre på begreppet förnyelsebar el och gå igenom vilka energikällor som det framförallt handlar om.

Fossila bränslen förnyas väldigt långsamt

Användning av solenergi ökar i Sverige och det är mycket positivt. Man ska dock komma ihåg att vi har få soltimmar, som kan omvandlas till el, i Sverige. Det ger en fingervisning kring hur effektivt det kan vara med solenergi i länder med många fler soltimmar. För att en energikälla ska räknas som förnyelsebar krävs det att den inte tar slut bara för att vi konsumerar av den. Det sker en nybildning av fossila bränslen, men i en mycket långsammare takt än de förbrukas med dagens hastighet. Bränslen som olja och kol ger dock fortfarande ganska mycket energi i förhållande till vad det kostar att utvinna den.

Alla förnyelsebara energikällor behövs

Solenergi, vattenkraft, vindkraft och energiskog är viktiga förnyelsebara energikällor som alla har sina för och nackdelar när man jämför dem med varandra. De flesta bedömare anser att det är viktigt att utveckla dessa energikällor parallellt eftersom olika system fungerar olika bra på olika platser. Ett enkelt mått på hur effektiv en energikälla är, är att se till hur mycket varje kilowattimme kostar att producera. Vattenkraft kan vara väldigt produktivt om man räknar på det sättet men kräver stora ingrepp i naturen, till exempel dammbyggen. Solenergi och vindkraft har den fördelen att anläggningarna kan göras såväl väldigt stora som så små att det endast levererar en del av strömmen som går åt i ett hushåll.

 
 
 
 
vimes